Войти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання освітніх послуг за дистанційною формою здобуття освіти

(далі – Публічний договір)

м.Київ                                                                                                                        22 червня 2022 рокуТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТМОСФЕРНА ШКОЛА» (далі – Виконавець), в особі директора Серебрянської Тетяни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – Замовник), з іншої боку (далі разом – Сторони, а кожен окремо Сторона) – акцептувати цей Публічний договір (укласти договір про надання освітніх послуг із навчання дитині Замовника (далі – Одержувач) за дистанційною формою здобуття освіти). Оферта є публічною згідно зі статтями 633, 641 ЦК України. Беззастережне прийняття всіх умов цього Публічного договору без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної публічної оферти Замовником, а сам Публічний договір автоматично вважається укладеним на умовах, що зазначений у ньому.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти Публічний договір про надання освітніх послуг за дистанційною формою здобуття освіти на визначених у ньому умовах.

1.2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет https://www.atschool.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення освітніх послуг Виконавця.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Публічному договорі.

1.4. Одержувач – неповнолітня особа у віці від 7 до 18 років, законним представником якої є Замовник.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов, визначених Публічним договором без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною другою статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.atschool.com.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

1.6. Навчальна програма – навчальна програма за певним навчальним класом, який обраний Замовником для Одержувача (далі- відповідна навчальна програма).

1.7. Замовник повинен ознайомитися з умовами Публічного договору та підтвердити їх безумовне та повне прийняття при отриманні будь-яких освітніх послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких освітніх послуг через сайт Виконавця.

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.10. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.11. Умови надання відповідних освітніх послуг – умови надання освітніх послуг, які обираються Замовником в рамках цього Публічного договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання освітніх послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про освітні послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання освітніх послуг.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Цей Публічний договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі Публічного договору відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Публічного договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір.

2.3. Повне та безумовне прийняття Замовником умов цього Публічного договору підтверджує, що останній погоджується з усіма умовами цього Публічного договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця публічна оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Публічного договору розміщується на сайті Виконавця study.atschool.com.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Публічного договору.

2.5. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюється за 10 днів до набрання ним чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на сайті Виконавця. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника.

2.6. Продовження використання Замовником та/або Одержувачем облікового запису на сайті study.atschool.com.ua після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Публічного договору означає акцепт Замовником оновленого Публічного договору. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Публічного договору, або незгоди з новими тарифами на освітні послуги (вартістю освітніх послуг), Замовник та Одержувач негайно (упродовж однієї доби з дати набрання чинності таких змін та доповнень) повинні припинити користуватися своїми обліковими записами на сайті study.atschool.com.ua. У разі продовження користування Замовником та/або Одержувачем своїм обліковим записом на сайті study.atschool.com.ua, такі дії є акцептом Замовника змін та/або доповнень, внесених Виконавцем до тексту Публічного договору.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Публічного договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин, через які можна було б визнати такий Публічний договір нікчемним.

2.8. Цей Договір є публічним у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

2.9. Місцем укладення Публічного договору є місто Київ, Україна. 2.10. Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Укладання Публічного договору проводиться через повне та безумовне прийняття Замовником умов Публічного договору в цілому без будь-яких умов, вилучень і зауважень шляхом надсилання фотокопії чи сканкопії заяви про це Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Публічного договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами Публічного договору є фотокопія чи сканкопія заяви Виконавця.

3.3. Замовник здійснює акцепт Публічного договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.atschool.com.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

3.4. Фактом укладення (акцептування) Публічного договору є здійснення Замовником дій, визначених у пункті 3.3 цього Публічного договору.

3.5. Публічний договір за умови дотримання порядку його акцептування вважається укладеним у формі письмового акцепту визначеного пунктом 3.3 Публічного договору, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Публічного договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.6. Укладання Публічного договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з умовами надання освітніх послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Публічному договорі, та приймає всі умови вказаного Публічного договору без зауважень.

4. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за дистанційною формою здобуття освіти. Найменування пакету освітніх послуг за цим Публічним договором «Учень».

4.2. Виконавець надає освітню послугу згідно з навчальними програмами загальної середньої освіти, передбаченої змістом основних навчальних програм, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті study.atschool.com.ua, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

4.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його облікового запису на сайті study.atschool.com.ua (далі – доступ до сайту study.atschool.com.ua) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

4.4. Усі права на навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, які розмішені на сайті Виконавця (study.atschool.com.ua), захищенні законодавством України. Жодна частина вказаних даних не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, включаючи розміщення у мережі інтернет, в корпоративних і соціальних мережах, а також запис у пам’яті ЕОМ, для приватного або публічного використання, без письмового дозволу власника майнових авторських прав.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний: 5.1.1.  забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.2. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання Одержувачу освітніх послуг, його якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначених освітніх послуг;

5.1.3. надати Одержувачу доступ до освітніх послуг на сайті study.atschool.com.ua, окрім випадків, передбачених пунктом 5.2 цього Публічного договору;

5.1.4. видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

5.1.5. надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітніх послуг навчальних матеріалів предметів на сайті study.atschool.com.ua, окрім випадків, передбачених пунктом 5.2 цього Публічного договору.

5.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітні послуги у розмірах і порядку, встановлених на сайті Виконавця, та призупиняти та\або блокувати доступ до сайту study.atschool.com.ua або не надавати доступу до нових розділів на сайті study.atschool.com.ua у разі несвоєчасної сплати Замовником. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання Одержувачу освітніх послуг за цим Публічним договором. 5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення за три робочі дні до дати розірвання цього Публічного договору у таких випадках:

  1. несплати Замовником вартості освітніх послуг за один календарний місяць;
  2. істотного порушення Одержувачем, Замовником чи батьками (опікунами або законними представниками) Статуту, правил, положень, інших внутрішніх актів Виконавця або умов Публічного договору чи законодавства України. При цьому істотність порушення у кожному конкретному випадку визначається Виконавцем;
  3. розірвання Публічного договору у порядку, передбаченому пунктом 9.4 Публічного договору;
  4. у інших випадках, передбачених Статутом, правилами, положеннями, іншими внутрішніми актами Виконавця, цим Публічним договором чи законодавством України.

У такому випадку Публічний договір вважається розірваним та зобов’язання за ним припиненими з дати, зазначеної Виконавцем у відповідному письмовому повідомленні.

5.4. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюється за 10 днів до набрання змінами та/або доповненнями чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на сайті study.atschool.com.ua. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника. Продовження користування Замовником та/або Одержувачем своїм обліковим записом на сайті study.atschool.com.ua після внесення змін і/або доповнень до Публічного договору означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами і/або доповненнями.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. своєчасно вносити плату за надання освітніх послуг у розмірах та у порядку, встановлених на сайті Виконавця;

6.2.2. дотримуватися умов та вимог цього Публічного договору упродовж його терміну дії;

6.2.3. під час отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця;

6.2.4. не розголошувати (не передавати) третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті study.atschool.com.ua (логін та пароль) та контролювати нерозголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють;

6.2.5. забезпечити аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, які здійснюватимуться Виконавцем дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій;

6.2.6. не передавати третім особам навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, що розміщено (знаходяться) на сайті study.atschool.com.ua та до яких отримав доступ Одержувач, а також контролювати непередачу цих даних Одержувачем.

6.3. Замовник має право на: 6.3.1. надання освітніх послуг Одержувачу на рівні стандартів загальної середньої освіти;

6.3.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.3.3. видачу Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

6.3.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, їх якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної освітніх послуг;

6.3.5. надання доступу до сайту study.atschool.com.ua, крім випадків, передбачених пунктом 5.2 цього Публічного договору;

7. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

7.1. Розмір плати за надання освітніх послуг за навчальній рік, що визначається як сукупна вартість освітніх послуг з доступом до сайту study.atschool.com.ua за 9 місяців навчання, у повному обсязі встановлюється у національній валюті. Ціна освітніх послуг за місяць визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця.  Замовник оплачує вартість освітніх послуг Виконавця на підставі цього Публічного договору та/або наданого Виконавцем рахунку у національній валюті України – гривні. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за надання освітніх послуг (ціну освітніх послуг), окрім вже оплачених освітніх послуг за акційною пропозицією, повідомивши про це Замовника за 14 календарних днів шляхом зазначенням нової ціни освітніх послуг на відповідній сторінці сайту Виконавця.

7.2. Виконавець може надавати Замовнику знижки та/або акційні пропозиції. Перелік, види, розмір, умови та порядок надання знижок та акційних пропозицій зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця. Оплата освітніх послуг із врахуванням наданої знижки здійснюється на підставі рахунку наданого (виставленого) Виконавцем та у розмірі зазначеному у такому рахунку. Оплата освітніх послуг із врахуванням акційної пропозиції здійснюється на підставі заяви Замовника та рахунку наданого (виставленого) Виконавцем, у розмірі і строки зазначеному у такому рахунку.

7.3. Замовник вносить плату на умовах попередньої оплати у строки та у розмірах зазначених на відповідній сторінці сайту Виконавця з урахуванням умов надання знижок та/або акційних пропозицій. Доступу до сайту study.atschool.com.ua надається після здійснення Замовником попередньої оплати.

7.4. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.

7.5. Оплата освітніх послуг з доступом до сайту study.atschool.com.ua Виконавця здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (study.atschool.com.ua) з використанням сервісу електронних платежів «liqpay».

7.6. При затриманні плати більше ніж на один місяць без поважних причин Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг, припинити надання освітніх послуг та не надавати доступ до навчальних матеріалів нових предметів на сайті study.atschool.com.ua з можливим подальшим відновленням надання таких освітніх послуг. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання освітніх послуг Одержувачеві за цим Публічним договором.

7.7. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у надані знижок, передбачених пунктом 7.2 Публічного договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Публічного договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Публічним договором.

8.2. У разі невнесення плати за освітні послуги у порядку, встановленому розділом 7 цього Публічного договору, більше ніж двічі протягом його дії Виконавець та Замовник вирішують питання про стягнення суми заборгованості шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до норм чинного законодавства України.

8.3 У разі порушення Замовником чи Одержувачем зобов’язань, передбачених підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 цього Публічного договору, Замовник на першу письмову вимогу Виконавця зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі, встановленому приписами Закону України «Про авторське право і суміжні права».

9. РОЗІРВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії Публічного договору необмежений.

9.2. Замовник має право розірвати дійсний Публічний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в освітніх послугах. Про розірвання Публічного договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.

9.3. Після розміщення дійсного Публічного договору на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу. 9.4. Публічний договір може бути розірваний:

9.4.1. за згодою сторін;

9.4.2. у разі неможливості виконання Виконавцем своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Публічним договором. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

9.4.3. у разі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

9.4.4. за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Публічного договору;

9.4.5. за порушення Замовником строків оплати освітніх послуг більш ніж на один місяць поспіль (підряд). У такому випадку Виконавець має право у односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір, а Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця.

9.4.6. у разі відрахування із закладу освіти Виконавця Одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених внутрішніми документами Виконавця, у тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Сторони не мають права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди іншого.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «АТМОСФЕРНА ШКОЛА» 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 134А, офіс 231 Код ЄДРПОУ 31451932 ІПН 314519326581 ЗАМОВНИК:
Директор ________________________  Т. В. Серебрянська   ________________________

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання освітніх послуг за екстернатною формою здобуття освіти

(далі – Публічний договір)

м. Київ                                                                                                                           22 червня 2022 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТМОСФЕРНА ШКОЛА» (далі – Виконавець), в особі директора Серебрянської Тетяни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та цим документом пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – Замовник), з іншої боку (далі разом – Сторони, а кожен окремо Сторона) – акцептувати цей Публічний договір (укласти договір про надання освітніх послуг із навчання дитині Замовника (далі – Одержувач) за екстернатною формою здобуття освіти). Оферта є публічною згідно зі статтями 633, 641 ЦК України. Беззастережне прийняття всіх умов цього Публічного договору без будь-яких винятків і/або обмежень вважається акцептом даної публічної оферти Замовником, а сам Публічний договір автоматично вважається укладеним на умовах, що зазначений у ньому.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на веб-сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти Публічний договір про надання освітніх послуг за екстернатною формою здобуття освіти на визначених у ньому умовах.

1.2. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет https://www.atschool.com.ua, яка є основним джерелом інформування Замовника і/або може бути використаний Замовником для замовлення освітніх послуг Виконавця.

1.3. Замовник – дієздатна фізична особа, яка акцептувала публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Публічному договорі.

1.4. Одержувач – неповнолітня особа у віці від 7 до 18 років, законним представником якої є Замовник.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов, визначених Публічним договором без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною другою статті 642 Цивільного кодексу України. Акцепт може бути здійснений одним з наступних способів: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.atschool.com.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

1.6. Навчальна програма – навчальна програма за певним навчальним класом, який обраний Замовником для Одержувача (далі- відповідна навчальна програма).

1.7. Замовник повинен ознайомитися з умовами Публічного договору та підтвердити їх безумовне та повне прийняття при отриманні будь-яких освітніх послуг Виконавця, а також при замовленні будь-яких освітніх послуг через сайт Виконавця.

1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.9. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

1.10. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.11. Умови надання відповідних освітніх послуг – умови надання освітніх послуг, які обираються Замовником в рамках цього Публічного договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання освітніх послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про освітні послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання освітніх послуг.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Цей Публічний договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі Публічного договору відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та діє до виконання Сторонами своїх обов’язків.

2.2. Публікація (розміщення) тексту Публічного договору на сайті Виконавця є офіційною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, що адресована невизначеному колу осіб відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Публічний договір.

2.3. Повне та безумовне прийняття Замовником умов цього Публічного договору підтверджує, що останній погоджується з усіма умовами цього Публічного договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.

2.4. Ця публічна оферта є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна версія Публічного договору розміщується на сайті Виконавця study.atschool.com.ua і є доступною для ознайомлення до моменту здійснення Замовником акцепту умов Публічного договору.

2.5. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюється за 10 днів до набрання ним чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на сайті Виконавця. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника.

2.6. Продовження використання Замовником та/або Одержувачем облікового запису на сайті study.atschool.com.ua після набуття чинності змін та/або доповнень до тексту Публічного договору означає акцепт Замовником оновленого Публічного договору. У разі незгоди Замовника зі змінами та/або доповненнями, внесеними Виконавцем до тексту Публічного договору, або незгоди з новими тарифами на освітні послуги (вартістю освітніх послуг), Замовник та Одержувач негайно (упродовж однієї доби з дати набрання чинності таких змін та доповнень) повинні припинити користуватися своїми обліковими записами на сайті study.atschool.com.ua. У разі продовження користування Замовником та/або Одержувачем своїм обліковим записом на сайті study.atschool.com.ua, такі дії є акцептом Замовника змін та/або доповнень, внесених Виконавцем до тексту Публічного договору.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Публічного договору відповідно до його умов. Замовник також підтверджує, що не існує будь-яких обставин, через які можна було б визнати такий Публічний договір нікчемним.

2.8. Цей Договір є публічним у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. 2.9. Місцем укладення Публічного договору є місто Київ, Україна. 2.10. Замовник надає згоду Виконавцю на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

3.1. Укладання Публічного договору проводиться через повне та безумовне прийняття Замовником умов Публічного договору в цілому без будь-яких умов, вилучень і зауважень шляхом надсилання фотокопії чи сканкопії заяви про це Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

3.2. Замовник підтверджує, що до укладення цього Публічного договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу. Підтвердженням ознайомлення з умовами Публічного договору є фотокопія чи сканкопія заяви Виконавця.

3.3. Замовник здійснює акцепт Публічного договору (тобто дає свою пряму та безвідкличну згоду на дотримання всіх його умов) шляхом сукупного або окремого виконання хоча б однієї з наступних дій: – заповненням Замовником письмового акцепту (проставлення відповідної позначки у відповідному полі на сайті Виконавця https://www.atschool.com.ua); – перерахуванням грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості оплати або часткової оплати за відповідні освітні послуги Виконавця; – письмового акцепту (повне та безумовне прийняття усіх умов цього Публічного договору) шляхом зазначення про це у заяві Замовника, фотокопію чи сканкопію якої надіслано Виконавцю за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (електронна пошта, Viber, Telegram, Messenger тощо).

3.4. Фактом укладення (акцептування) Публічного договору є здійснення Замовником дій, визначених у пункті 3.3 цього Публічного договору.

3.5. Публічний договір за умови дотримання порядку його акцептування вважається укладеним у формі письмового акцепту визначеного пунктом 3.3 Публічного договору, вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг або до моменту його розірвання на підставах, визначених умовами Публічного договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.6. Укладання Публічного договору означає, що Замовник: у необхідному для нього обсязі ознайомився з умовами надання освітніх послуг; визнає професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Публічному договорі, та приймає всі умови вказаного Публічного договору без зауважень.

4. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

4.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню послугу з навчання Одержувача за екстернатною формою здобуття освіти. Найменування пакету освітніх послуг за цим Публічним договором «Екстерн» та «Екстерн влітку».

4.2. Виконавець надає освітню послугу згідно з навчальними програмами загальної середньої освіти, передбаченої змістом основних навчальних програм, з використанням дистанційних освітніх технологій на сайті study.atschool.com.ua, безпосередньо за місцем проживання або тимчасового перебування Одержувача.

4.3. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати доступ Одержувачу до його облікового запису на сайті study.atschool.com.ua (далі – доступ до сайту study.atschool.com.ua) та забезпечити йому технічну підтримку та обслуговування функціонування облікового запису Одержувача на вказаному сайті.

4.4. Усі права на навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, які розмішені на сайті Виконавця (study.atschool.com.ua), захищенні законодавством України. Жодна частина вказаних даних не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами, включаючи розміщення у мережі інтернет, в корпоративних і соціальних мережах, а також запис у пам’яті ЕОМ, для приватного або публічного використання, без письмового дозволу власника майнових авторських прав.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1.  забезпечити дотримання прав Замовника та Одержувача;

5.1.2. інформувати Замовника та Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання Одержувачу освітніх послуг, його якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначених освітніх послуг;

5.1.3. надати Одержувачу доступ до освітніх послуг на сайті study.atschool.com.ua, окрім випадків, передбачених пунктом 5.2 цього Публічного договору;

5.1.4. видати Одержувачу документ про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

5.1.5. надати Одержувачу доступ до необхідних для отримання освітніх послуг навчальних матеріалів предметів на сайті study.atschool.com.ua, окрім випадків, передбачених пунктом
5.2 цього Публічного договору.

5.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітні послуги у розмірах і порядку, встановлених на сайті Виконавця, та призупиняти та\або блокувати доступ до сайту study.atschool.com.ua або не надавати доступу до нових розділів на сайті study.atschool.com.ua у разі несвоєчасної сплати Замовником. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання Одержувачу освітніх послуг за цим Публічним договором.

5.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення за три робочі дні до дати розірвання цього Публічного договору у таких випадках:

  • несплати Замовником вартості освітніх послуг за один календарний місяць;
  • істотного порушення Одержувачем, Замовником чи батьками (опікунами або законними представниками) Статуту, правил, положень, інших внутрішніх актів Виконавця або умов Публічного договору чи законодавства України. При цьому істотність порушення у кожному конкретному випадку визначається Виконавцем;
  • розірвання Публічного договору у порядку, передбаченому пунктом 9.4 Публічного договору;
  • у інших випадках, передбачених Статутом, правилами, положеннями, іншими внутрішніми актами Виконавця, цим Публічним договором чи законодавством України.

У такому випадку Публічний договір вважається розірваним та зобов’язання за ним припиненими з дати, зазначеної Виконавцем у відповідному письмовому повідомленні.

5.4. Виконавець має право змінювати або доповнювати Публічний договір в будь-який момент без попереднього або без наступного повідомлення. Такі зміни та доповнення до Публічного договору оприлюднюється за 10 днів до набрання змінами та/або доповненнями чинності і доводяться до загального відома за допомогою публікації на сайті study.atschool.com.ua. Обов’язок ознайомлення з діючою редакцією Публічного договору покладається на Замовника. Продовження користування Замовником та/або Одержувачем своїм обліковим записом на сайті study.atschool.com.ua після внесення змін і/або доповнень до Публічного договору означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами і/або доповненнями.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. Протягом усього періоду навчання відповідальність за життя та здоров’я Одержувача несе Замовник.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. своєчасно вносити плату за надання освітніх послуг у розмірах та у порядку, встановлених на сайті Виконавця;

6.2.2. дотримуватися умов та вимог цього Публічного договору упродовж його терміну дії;

6.2.3. під час отримання освітніх послуг Одержувачем контролювати виконання ним законних вимог Виконавця;

6.2.4. не розголошувати (не передавати) третім особам дані доступу до особистого кабінету Одержувача на сайті study.atschool.com.ua (логін та пароль) та контролювати нерозголошення цих даних Одержувачем. Допускається передача даних доступу до особистого кабінету Одержувача тільки його батькам або особам, що їх замінюють;

6.2.5. забезпечити аутентифікації Одержувача під час проведення контрольних заходів, які здійснюватимуться Виконавцем дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій;

6.2.6. не передавати третім особам навчальні матеріали уроків та предметів, навчальні матеріали лабораторних робіт та завдань, методики викладання уроків та предметів, будь-які зображення, плакати, малюнки, ілюстрації, електронні підручники та посібники, що розміщено (знаходяться) на сайті study.atschool.com.ua та до яких отримав доступ Одержувач, а також контролювати непередачу цих даних Одержувачем.

6.3. Замовник має право на:

6.3.1. надання освітніх послуг Одержувачу на рівні стандартів загальної середньої освіти;

6.3.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача;

6.3.3. видачу Одержувачу документа про освіту державного зразка (якщо відповідно до законодавства України за освітньою програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання Одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного рівня освіти;

6.3.4. інформування Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітніх послуг, їх якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної освітніх послуг;

6.3.5. надання доступу до сайту study.atschool.com.ua, крім випадків, передбачених пунктом 5.2 цього Публічного договору;

7. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

7.1. Розмір плати за надання освітніх послуг за навчальній рік, що визначається як сукупна вартість освітніх послуг з доступом до сайту study.atschool.com.ua за 9 місяців навчання, у повному обсязі встановлюється у національній валюті. Ціна освітніх послуг за місяць визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця.  Замовник оплачує вартість освітніх послуг Виконавця на підставі цього Публічного договору та/або наданого Виконавцем рахунку у національній валюті України – гривні. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розмір плати за надання освітніх послуг (ціну освітніх послуг), окрім вже оплачених освітніх послуг за акційною пропозицією, повідомивши про це Замовника за 14 календарних днів шляхом зазначенням нової ціни освітніх послуг на відповідній сторінці сайту Виконавця.

7.2. Виконавець може надавати Замовнику знижки та/або акційні пропозиції. Перелік, види, розмір, умови та порядок надання знижок та акційних пропозицій зазначається на відповідній сторінці сайту Виконавця. Оплата освітніх послуг із врахуванням наданої знижки здійснюється на підставі рахунку наданого (виставленого) Виконавцем та у розмірі зазначеному у такому рахунку. Оплата освітніх послуг із врахуванням акційної пропозиції здійснюється на підставі заяви Замовника та рахунку наданого (виставленого) Виконавцем, у розмірі і строки зазначеному у такому рахунку.

7.3. Замовник вносить плату на умовах попередньої оплати у строки та у розмірах зазначених на відповідній сторінці сайту Виконавця з урахуванням умов надання знижок та/або акційних пропозицій. Доступу до сайту study.atschool.com.ua надається після здійснення Замовником попередньої оплати.

7.4. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.

7.5. Оплата освітніх послуг з доступом до сайту study.atschool.com.ua Виконавця здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки Виконавця або за допомогою онлайн-оплати на сайті Виконавця (study.atschool.com.ua) з використанням сервісу електронних платежів «liqpay».

7.6. При затриманні плати більше ніж на один місяць без поважних причин Виконавець залишає за собою право відмовити в наданні освітніх послуг, припинити надання освітніх послуг та не надавати доступ до навчальних матеріалів нових предметів на сайті study.atschool.com.ua з можливим подальшим відновленням надання таких освітніх послуг. У такому випадку Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за порушення строків та умов надання освітніх послуг Одержувачеві за цим Публічним договором.

7.7. Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у надані знижок, передбачених пунктом 7.2 Публічного договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Публічного договору Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та цим Публічним договором.

8.2. У разі невнесення плати за освітні послуги у порядку, встановленому розділом 7 цього Публічного договору, більше ніж двічі протягом його дії Виконавець та Замовник вирішують питання про стягнення суми заборгованості шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди у переговорах питання про стягнення заборгованості вирішується в судовому порядку у відповідності до норм чинного законодавства України. 8.3 У разі порушення Замовником чи Одержувачем зобов’язань, передбачених підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 цього Публічного договору, Замовник на першу письмову вимогу Виконавця зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі, встановленому приписами Закону України «Про авторське право і суміжні права».

9. РОЗІРВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії Публічного договору необмежений.

9.2. Замовник має право розірвати дійсний Публічний договір при невиконанні його умов Виконавцем або при відсутності необхідності в освітніх послугах. Про розірвання Публічного договору Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця.

9.3. Після розміщення дійсного Публічного договору на сайті Виконавця всі попередні погодження, які вступають з ним в протиріччя, втрачають силу.

9.4. Публічний договір може бути розірваний:

9.4.1. за згодою сторін;

9.4.2. у разі неможливості виконання Виконавцем своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Публічним договором. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

9.4.3. у разі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця;

9.4.4. за рішенням суду або в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Публічного договору;

9.4.5. за порушення Замовником строків оплати освітніх послуг більш ніж на один місяць поспіль (підряд). У такому випадку Виконавець має право у односторонньому порядку розірвати цей Публічний договір, а Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця.

9.4.6. у разі відрахування із закладу освіти Виконавця Одержувача згідно із законодавством України; у випадках, передбачених внутрішніми документами Виконавця, у тому числі здійснення Одержувачем грубих порушень дисципліни чи інших протиправних дій. У такому випадку Публічний договір вважається припиненим з дати отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Сторони не мають права передавати будь-кому свої права та обов’язки без письмової згоди іншого.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «АТМОСФЕРНА ШКОЛА» 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 134А, офіс 231 Код ЄДРПОУ 31451932 ІПН 314519326581 ЗАМОВНИК:
Директор ________________________  Т. В. Серебрянська   ________________________